Address: Flat 18,1/F.,Block B,Shueng Shui Plaza,3 Ka Fu
                   Close,Shueng Shui,N.T.,Hong Kong
    Tel: +852-26051218
    Fax: +852-26064631
    E-mail: info@shinglik.com
    Website: http://www.shinglik.com